UL. WYSZYŃSKIEGO 52, 66-400 GORZÓW WLKP.

Regulamin Sklepu Internetowego

Maat

§1 Postanowienia Ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin
reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego  pod
adresem www.maat.pl, 

1.2. Sklep internetowy,
działający pod adresem www.maat.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Maat), jest
prowadzony przez Maat Sp. z o. o., wpisaną do Krajowego  Rejestru Sądowego
pod nr 0000195566, NIP: 5992396907, REGON: 210627370. (zwaną dalej
„Maat”). 

1.3. Dane teleadresowe
przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 1) adres
pocztowy: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 82A; 

2) numer telefonu: tel.:
668 161 343; 

3) adres poczty
elektronicznej: biuro@maat.pl. 

1.4.
Regulamin sklepu internetowego Maat
umieszczony jest nieprzerwanie na  stronie internetowej www.maat.pl w
sposób umożliwiający Klientom jego  pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
jego treści. Regulamin jest również udostępniany  Klientom przed zawarciem
umowy. 

§ 2 Definicje 

Pojęcia, którymi
posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art.
221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na
prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę 
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika,  że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na  podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 2.3. Przedsiębiorca
– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą
we  własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą
czynności  prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca –
Maat Sp. z o. o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 82A, KRS: 0000195566, NIP: 5992396907, REGON: 210627370

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.maat.pl przez Maat Sp. z o. o..

2.6. Kodeks
cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740), 2.7. Produkt
– dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma
z  elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową
lub z nimi  połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej uniemożliwiłby jej  prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa
lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i  inna niż cyfrowa) będące przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a  Sprzedawcą, 

2.8. Regulamin
– niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r.  (Dz.U.2020.344), 

2.9. Klient/Kupujący
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która
dokonuje lub  planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z
wykorzystaniem drogi  elektronicznej, w tym również Konsumenta,
Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz  Przedsiębiorcę, 

2.10.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to
Klient akceptuje ofertę  sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w
szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w  ramach Umowy Sprzedaży za
pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

2.11.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
zawarta między  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
Internetowego. Poprzez Umowę  Sprzedaży rozumie się także odpowiednio
umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub  usługi cyfrowej (w przypadku
Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami  cyfrowymi) oraz umowę
o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą  inną niż usługa
cyfrowa). 

2.12. Ustawa
o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta
(Dz.U.2020.287). 

§ 3 Zasady korzystania
ze sklepu internetowego 

3.1. Ceny
wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają 
podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady
waluty  polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2. Sprzedawca
używa w Sklepie Internetowym Maat kodów rabatowych  upoważniających do
zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody  rabatowe nie
podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

3.3. Do
złożenia zamówienia w sklepie internetowymMaat konieczna jest  akceptacja
niniejszego Regulaminu. 

3.4. Do
skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Maat konieczne 
jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie
stron  internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające
poprawne  wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z
najnowszych wersji  przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet
Explorer, Microsoft Edge, Opera,  Safari dla systemu OS X, itd. 

3.5. Strona
Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), 
która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana.
Strona  Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach
stacjonarnych jak i  również urządzeniach mobilnych. 

3.6. Strona
Sklepu internetowego Maat posiada certyfikat SSL – bezpieczny  protokół
szyfrowania komunikacji. 

§ 4 Warunki zawierania
umowy sprzedaży 

4.1. Zamówienia
w sklepie internetowym Maat można dokonywać poprzez  wypełnienie
odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 

4.2. Klient
podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych 
danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz
telefonu  komórkowego. 

4.3. Po
otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie  informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
Potwierdzenie zamówienia odbywa się  poprzez przesłanie przez
Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej  na adres podany
w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia  zamówienia do
realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4.4. Udostępnienie
oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej
informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym
mowa  w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie
Zamówień w Sklepie internetowym Maat jest możliwe 24  godziny na dobę
przez wszystkie dni w roku. 

§ 5 Sposób płatności i
termin płatności 

5.1. W
sklepie Maat istnieje możliwość płatności w jeden z następujących 
sposobów: 

– przelew na konto
bankowe Sprzedawcy, 

– płatność za
pobraniem, 

– płatność gotówką przy
odbiorze osobistym. 

– za pośrednictwem usług
płatniczych dostawców zewnętrznych. 

5.2. Po
złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail)
numer  rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z
chwilą zaksięgowania  wpłaty na rachunku bankowym sklepu Maat zamówienie
jest przekazywane do  realizacji. 

5.3. Sklep
internetowy Maat nie umożliwia realizacji płatności za pomocą systemu 
ratalnego oraz leasingowego Comperia + Siemens SimplyLeasy.

5.4. Klient
jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej 
wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy  sprzedaży.

5.5. W
przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do
dokonania  płatności przy odbiorze przesyłki. 

§ 6 Dostawa 

6.1. Zamówione
Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6.2. Czas
wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Maat, wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu  nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku  niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o  tym niezwłocznie poinformowany. 

6.3. Dostawa zamówionych
Produktów odbywa się za pośrednictwem: 

– DHL Parcel 

– Kurier InPost 

– InPost Paczkomaty 

6.4. W
momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany
o  tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w
zamówieniu. 

6.5. Klient
może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie firmy Maat. W
przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu Produktu. 

6.6. Koszty
dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są
podawane  na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 

6.7. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości
pokrywa  Klient. 

6.8. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
Od  tej pory Produkt staje się własnością Klienta. 

§ 7 Odstąpienie do umowy 

7.1. Konsument,
który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych  odstąpić
od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem 
kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu. 

7.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument 
powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu
od  umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: 66-400 Gorzów
Wlkp., ul. Wyszyńskiego 52 lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy
biuro@maat.pl. Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od
umowy  udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do Ustawy  o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do
zachowania terminu na  odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.  Oświadczenie o odstąpieniu złożone po
terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1, nie  wywołuje skutków
prawnych. 

7.3. Formularz
oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w
dokumentacji  dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w
załączniku do korespondencji  elektronicznej potwierdzającej przyjęcie
zamówienia do realizacji). 

7.4. Bieg terminu do
odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca
wydaje Produkt, będąc zobowiązany do  przeniesienia jego własności (np.
Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia  Produktu w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią  inną niż przewoźnik, a
w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,  które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie 
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym
dostarczaniu  Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów; 

b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący
treścią cyfrową lub usługą cyfrową) od  dnia zawarcia umowy. 

7.5. Konsument
ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek 
należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu
w  transporcie.

7.6. Konsument zobowiązany jest do dokonania
zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie  później niż w terminie 14 dni od
daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może  zastrzec, iż w
przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie 
odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu
powinien  nastąpić na adres: 66-400 Gorzów
Wlkp., ul. Wyszyńskiego 52.
 

7.7. Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące  wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

7.8. W
przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności,
w  tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z  wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną
zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez  Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o
odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Konsument. Sprzedawca w porozumieniu
ze Konsumentem może ustalić inny sposób  zwrotu, który nie będzie wiązał
się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli
Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od  Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z 
powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności
od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.9. W
przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne
żądanie  Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy,  Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po
zgłoszeniu takiego  żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione
do chwili odstąpienia od  umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie
do zakresu spełnionego świadczenia,  z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub  wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa  spełnionego
świadczenia. 

7.10.
W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową lub usługą
cyfrową stosuje się  poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym
nieuregulowanym niżej zakresie znajdują  zastosowanie pozostałe
postanowienia paragrafu 7. Regulaminu: 

a. W przypadku odstąpienia od umowy o
dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub  usługi cyfrowej – Sprzedawca
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może
wykorzystywać treści innych niż dane osobowe  dostarczone lub wytworzone
przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi
cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z  wyjątkiem treści, które: (1)
są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub  usługą cyfrową,
które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie  aktywności Konsumenta
w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 
dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z
innymi  danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać
wydzielone jedynie  przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały
wytworzone przez  Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal
mogą z nich korzystać.  Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt
(1)–(3,) Sprzedawca na  żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż
dane osobowe, które zostały  dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w
trakcie korzystania z treści  cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych
przez Sprzedawcę. W przypadku  odstąpienia od umowy Sprzedawca może
uniemożliwić Konsumentowi dalsze  korzystanie z treści cyfrowych lub
usługi cyfrowej, w szczególności przez  uniemożliwienie Konsumentowi
dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub  zablokowanie jego
konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta,  o których
mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści  cyfrowe od
Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w  rozsądnym
terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu 
maszynowego. 

b. W przypadku odstąpienia od umowy o
dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub  usługi cyfrowej, Konsument
jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści  cyfrowej lub usługi
cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. 

7.11.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do
umów ujętych w art. 38  Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w
przypadków umów: (1) o  świadczenie usług, za które Konsument jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli  Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który  został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia  przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

(2) w  której przedmiotem świadczenia
jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany  według specyfikacji
Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności
do użycia;

(4) w której przedmiotem  świadczenia
jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po 
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeni;

(5) o  dostarczanie treści cyfrowych
niedostarczanych na nośniku materialnym, za które  Konsument jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie  za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed 
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo  odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca
przekazał  Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2
albo art. 21 ust. 1  Ustawy o Prawach Konsumenta. 

7.12. Postanowienia
niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta  stosuje się
również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. 

§8 Reklamacje 

8.1. Podstawa
i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami
Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej
przez  prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową
Sprzedaży: a. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego
przez Klienta na  podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do
dnia 31. grudnia 2022 r.  odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy
Kodeksu Cywilnego w brzmieniu  obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r.,
w szczególności art. 556-576 Kodeksu  Cywilnego. Przepisy te określają w
szczególności podstawę i zakres  odpowiedzialności Sprzedawcy względem
Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma  wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego  odpowiedzialność Sprzedawcy z
tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze  zdaniem poprzednim wobec
Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. 

b. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy
ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z  elementami cyfrowymi), z wyłączeniem
jednak rzeczy ruchomej, która służy  wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej
– zakupionego przez Klienta na podstawie  Umowy Sprzedaży zawartej ze
Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r.  odpowiedzialność Sprzedawcy
określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w  brzmieniu obowiązującym
od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a –43g Ustawy o Prawach
Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę  i zakres odpowiedzialności
Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku  zgodności Produktu z Umową
Sprzedaży. 

c. W przypadku reklamacji Produktu – treści
lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej,  która służy wyłącznie jako
nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na  podstawie Umowy
Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub  przed
tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub
nastąpiło  po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy
Ustawy o Prawach  Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia
2023 r., w  szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta.
Przepisy te określają w  szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności
Sprzedawcy względem  Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową
Sprzedaży.

8.2. W
przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy
lub  w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący
powinien  przesłać zgłoszenie pisemnie na adres www.maat.pl lub poprzez e-mail na adres biuro@maat.pl. 

8.3. W
reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada,
oraz  jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę
wystąpienia wady, żądanie  sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z
umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi
mają charakter zaleceń, ich brak nie ma  wpływu na skuteczność
reklamacji. 

8.4. Sprzedawca
w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. 8.5.
Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do
Przedsiębiorców  na Prawach Konsumenta. 

8.6. Szczegółowe
informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego 
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia  roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na  stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji  społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów,  Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami  internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

8.6.1.
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

8.6.2.
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 

8.6.3.
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

8.7. Klient
będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie)
następujące  przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

8.7.1.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu 
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o  Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze
zm.), z  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich 
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w
sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych
stałych sądów  polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji
handlowej. (Dz.U. z 2017  r. poz. 1356). 

8.7.2.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji  Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.),
z wnioskiem o  pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
Informacja na  temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez
wojewódzkiego  inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach
oraz na stronach  internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej. 

8.7.3.
Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło
informacji  na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących
powstać pomiędzy  przedsiębiorcami i Konsumentami. 

§9 Zasady publikowania
opinii 

9.1. Sprzedawca
umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich 
Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem
zasad  poprawniej polszczyzny. 

9.2. Opinia
o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów
w  Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu 
opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych
Umów  Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie
Internetowym może  być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu
Internetowego. 

9.3. Dodawanie
opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań  bezprawnych,
w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,  czy
też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub
inne  prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany
jest do działania  zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi
obyczajami. 

9.4. Sprzedawca
zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego  Klientów,
którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed 
opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega
na  sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze
– czy osoba  opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku
Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym
(np. sprawdzając, czy autor opinii  znajduje się w bazie Klientów Sklepu),
a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza  dodatkowo, czy zakupiła
opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej  zwłoki. 

9.5. W
razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy
przez  innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od
Klienta lub czy dany  Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega
sobie prawo skontaktowania się z  autorem opinii celem wyjaśnienia i
potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu  Internetowego lub
dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 

9.6. Opinie
są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

9.7. Kupujący/klient
obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów
prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za 
wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Maat. 

9.8. Sprzedawca
nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych 
opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji
Klientów  w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie
zarówno  pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca
nie udostępnia sponsorowanych opinii.
 

§ 10 Dane osobowe 

10.1. Administratorem
danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony
danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu  internetowego
Maat, dostępnego na stronie www.maat.pl. 

§ 11 Postanowienia
końcowe 

11.1.Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w 
niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w 
odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 

11.2.Zmieniony
Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania 
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on
prawidłowo  powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14
dni  kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3.Zgodnie
z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług
drogą  elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego
zobowiązany jest do  nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze
bezprawnym. 

11.4.W
sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o
prawach  konsumenta. 

11.5. Niniejszy
Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.maat.pl. 

11.6. Umowy ze
sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

11.7. Regulamin wchodzi
w życie z dniem 19.04.2023r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

WZÓR
FORMULARZA  

ODSTĄPIENIA
OD UMOWY 

[formularz
ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat: 

[ Adres Sprzedawcy

Ja/My(*) niniejszym
informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy  sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*). 

Data zawarcia
umowy(*)/odbioru(*) Imięi  

nazwisko konsumenta
(-ów) Adres konsumenta(- 

ów)  

Podpis konsumenta
(-ów)  

[tylko jeżeli
formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Data  

(*) niepotrzebne
skreślić

 

 

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy